Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 5 | tel. (58) 303 61 92 | e-mail: biuro@utwpruszczgdanski.pl

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Pruszczu Gdańskim — prowadzi Fundacja Pomocy Społecznej                         im.  Jane Beaumont i działa w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nad którym opiekę sprawuje       Pani  Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska.

Siedziba UTW znajduje się w Pruszczu Gdańskim.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 5
Tel.: 58 303-61-92, 662 029 014

E-mail: fundacja.jb@gmail.com

Biuro czynne dla słuchaczy UTW w godzinach:

 • Poniedziałki: 10.oo — 16.oo
 • Wtorki: 10.oo — 14.oo
 • Środy: 12.oo — 16.oo
 • Czwartki: 12.oo — 16.oo
 • Piątki: nieczynne

Wszystkie sprawy możesz załatwić w Pruszczu Gdańskim

Serdecznie zapraszamy!

Władze Fundacji:

Zarząd:

 • Prezes Zarządu: Elżbieta Urbanowicz
 • Skarbnik: Danuta Mączewska
 • Członek-rzecznik: Barbara Biegańska

Rada Nadzorcza:

 •  Przewodnicząca: Halina Drozd
 •  Wiceprzewodniczący: Bogusław Zarecki
 •  Sekretarz: Andrzej Chremplewski 
 •  Członek: Ks. Stanisław Łada

 

STATUT

 

Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim

Rozdział I.

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Fundacja przyjęła nazwę „Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont”  z  siedzibą w Pruszczu Gdańskim zwaną dalej Fundacją,  ustanowiona przez Fundatorów wskazanych w akcie notarialnym, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku dnia 16 października 1990 roku, repertorium A/b nr121984/1990 prowadzonym przez Notariusza Hannę Król.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 3. Fundacja może należeć do organizacji międzynarodowych.
 4. Fundacja może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowy Oddział Fundacji może posiadać osobowość prawną.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Pruszcz Gdański.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.
 5. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział II.

Cele, zasady i zakres działalności Fundacji

§ 4.

Cele określone w art. 4  ust. 1.  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.kwietnia 2003 r. są jednocześnie zakresem działalności Fundacji.

 

§ 5.

Cele działalności Fundacji

Cele Fundacji obejmują zadania w zakresie:

 

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności charytatywna.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Ochrony i promocji zdrowia.
 5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 8. Działalności na rzecz seniorów.
 9. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 11. Krajoznawstwa oraz wypoczynku osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 12. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 14. Turystyka krajowa i zagraniczna.
 15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 16. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 17. Promocji i organizacji wolontariatu.
 18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 20. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
 21. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pomoc materialną i niematerialną,
 2. poszukiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie projektów,
 3. poszukiwanie środków z budżetu rządowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
 4. pomoc w regionach dotkniętych bezrobociem,
 5. prowadzenie badań i analiz dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej,
 6. dostosowywanie zasobów wiedzy mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy,
 7. poradnictwo grupowe (zawodowe, prawne, psychologiczne), niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej,
 8. organizowanie obozów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
 9. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 10. organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych,
 11. prowadzenie warsztatów, wykładów, zajęć edukacyjnych,  terapii zajęciowej
  i innych placówek pomocy i rehabilitacji,
 12. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

 

§ 7.

Fundacja prowadzi  działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

 

§ 8.

Organami Fundacji są Rada Nadzorcza i Zarząd Fundacji.

§ 9.

 1. Radę Nadzorczą w składzie od 3 do 5 osób powołują Fundatorzy lub ich przedstawiciele.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe.

§ 10.

Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

§ 11.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§12.

Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 13.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

§ 14.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków Rady.§ 15.

Do Rady Nadzorczej należy:

1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

4. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji składa się z  trzech do pięciu osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród osób działających społecznie na rzecz Fundacji,
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Skarbnik, Członek (Członkowie) Zarządu,
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 17.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami Rady Nadzorczej.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, zarządza majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych  składają łącznie dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach niemajątkowych może składać jedna osoba:   Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Do  Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady Nadzorczej Fundacji o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji

§ 18.

Radzie Nadzorczej, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 19.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 20.

Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

§ 21.

1. Źródłami powstawania majątku Fundacji są w szczególności:

 1. spadki, darowizny,
 2. dochody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
 3. dotacje,
 4. subwencje,
 5. zbiórki publiczne, aukcje, loteria,
 6. z podatku przekazanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 7. z orzekanych przez sądy świadczeń pieniężnych na rzecz Fundacji (nawiązki).

 

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz praz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności,  jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 23.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§ 24.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.

 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.